Zwroty i reklamacje

Reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć klientowi Towary zgodne z Umową.
 2. Wobec konsumentów i Przedsiębiorców Uprzywilejowanych Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność Towaru zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta. Wobec pozostałych klientów Sprzedawca ponosi odpowiedzialność na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego.
 3. Reklamacje mogą być składane:
  • w formie elektronicznej na adres: kontakt@cup24.pl
  • lub w formie pisemnej na adres: 58-100 Świdnica, Bystrzycka 19a.
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w takiej formie, w jakiej została ona złożona (pisemnie lub poprzez wiadomość e-mail) w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.
 5. W razie niezadowolenia ze sposobu załatwienia reklamacji przez Sprzedawcę, konsument i Przedsiębiorca Uprzywilejowany mogą (niezależnie od zwykłego postępowania przed sądem powszechnym) skorzystać także z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 6. W powyższym celu można:
  1. zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  2. skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów,
  3. skorzystać z platformy ODR (Online Dispute Resolution), która służy do internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami, jeśli spór dotyczy zobowiązań wynikających z umowy zawartej przez internet. Więcej informacji o platformie ODR można znaleźć tutaj,
  4. zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
 7. Dodatkowe informacje odnośnie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać także na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/.

 

 

Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 7aa ustawy o prawach konsumenta (dalej „Przedsiębiorca Uprzywilejowany”) posiada ustawowe prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni od jego otrzymania, bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa poniżej.
 2. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, aby klient wysłał w w/w terminie, oświadczenie:
  • w formie elektronicznej na adres: kontakt@cup24.pl lub
  • w formie pisemnej na adres: Bystrzycka 19a, 58-100 Świdnica.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone według wzoru dostępnego tutaj, przy czym użycie wzoru nie jest obowiązkowe. Sprzedawca niezwłocznie prześle klientowi w formie e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Następnie w terminie kolejnych 14 dni klient powinien na własny koszt odesłać zwracane Towary na adres pocztowy 58-100 Świdnica, Bystrzycka 19a.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokona na rzecz klienta zwrotu:
  • ceny Towaru;
  • kosztów pierwotnej przesyłki Towaru do klienta według najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy, oferowanego w Sklepie.
 6. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu, gdy otrzyma Towar z powrotem, albo co najmniej klient dostarczy Sprzedawcy dowód odesłania rzeczy.
 7. Zwrot płatności zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru, jeżeli przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy używał Towaru w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl